ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

sandbag

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کیسه شن و ماسه، گونی پر از شن، کیسه شن، ایجاد استحکامات دفاعی کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ