ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

sand

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شن، ماسه، ریگ، شن کرانه دریا، سنباده زدن، شن پاشیدن، شن مال یا ریگمال کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ