ترجمه مقاله

sainting

دیکشنری انگلیسی به فارسی

معشوق، مقدس شمردن
ترجمه مقاله