ترجمه مقاله

Russian almond

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بادام روسی
ترجمه مقاله