ترجمه مقاله

ruffles

دیکشنری انگلیسی به فارسی

رفلکس، تکبر، تلاطم، موجدار کردن، گره زدن، تاه کردن، بر هم زدن، چروک کردن، ناهموار کردن، ژولیده کردن، براشفتن
ترجمه مقاله