ترجمه مقاله

ruffle

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خرچنگ، تکبر، تلاطم، موجدار کردن، گره زدن، تاه کردن، بر هم زدن، چروک کردن، ناهموار کردن، ژولیده کردن، براشفتن، ناصاف کردن
ترجمه مقاله