ترجمه مقاله

ruffle up

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خراب کردن
ترجمه مقاله