ترجمه مقاله

roll of tobacco

دیکشنری انگلیسی به فارسی

رول تنباکو
ترجمه مقاله