ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

riveted

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پرچین، پرچ کردن، پر چین کردن، بهم میخ زدن، محکم کردن، با میخ پرچ محکم کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ