ترجمه مقاله

rifle

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تفنگ، عده تفنگدار، دزدیدن، لخت کردن
ترجمه مقاله