ترجمه مقاله

riffle

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تفنگ، اب جاری در قسمت کم عمق رود، بر زدن
ترجمه مقاله