ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

revetted

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بافته شده، سنگ چین کردن، دوباره پوشاندن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ