ترجمه مقاله

retirement

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بازنشستگی، خلوت، انفصال
ترجمه مقاله