ترجمه مقاله

reticular

دیکشنری انگلیسی به فارسی

رتیکال، مشبک، شبکهای
ترجمه مقاله