ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

responds

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پاسخ می دهد، پاسخ، پاسخ دادن، واکنش نشان دادن، عهده دار شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ