ترجمه مقاله

reseeing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

رعایت کردن
ترجمه مقاله