ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

remorseful

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سخاوتمندانه، پشیمان، اندوهناک، نادم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ