ترجمه مقاله

remigrated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بازسازی شده
ترجمه مقاله