ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

relative

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نسبت فامیلی، خویشاوند، خودی، نزدیک، نسبی، مربوط، وابسته، فامیلی، وابسته به نسبت یا خویشی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ