ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

relative majority

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اکثریت نسبی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ