ترجمه مقاله

refocuses

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تغییر جهت می دهد
ترجمه مقاله