ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

refinishes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

refinishes، روکاری تازه کردن، صیقل یا رنگ و روغن تازه دادن به
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ