ترجمه مقاله

redemonstrate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نشان دادن
ترجمه مقاله