ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

redelivering

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قرمز کردن، از نو نجات دادن، دوباره مستخلص کردن، دوباره تحویل دادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ