ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

rectal

دیکشنری انگلیسی به فارسی

رکتوم، مقعدی، وابسته براست روده، وابسته به معاء غلاظ، وابسته به مقعد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ