ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

recollections

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خاطرات، خاطره، تجدید خاطره، بخاطر آوردن، خاطر، تفکر، خون سردی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ