ترجمه مقاله

recessions

دیکشنری انگلیسی به فارسی

رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، کسادی، باز گشت، اعاده، پس رفت، هرس
ترجمه مقاله