ترجمه مقاله

rate of depreciation

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نرخ استهلاک
ترجمه مقاله