ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

rapes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تجاوز جنسی، ربودن، هتک ناموس کردن، تجاوز بناموس کردن، بزور بردن یا گرفتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ