ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

raffish

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چرت زدن، بی ارزش، بد نام
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ