ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

radioactive waste

دیکشنری انگلیسی به فارسی

زباله رادیواکتیو
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما