ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

radioactive decay

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فروپاشی رادیواکتیو
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما