ترجمه مقاله

quartz

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کوارتز، سنگ چینی، درکوهی، الماس کوهی
ترجمه مقاله