ترجمه مقاله

purple-flowered

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بنفش گلدار
ترجمه مقاله