ترجمه مقاله

pseudomilitary

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شبه نظامی
ترجمه مقاله