ترجمه مقاله

pseudocultivated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شبیه سازی شده
ترجمه مقاله