ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

proportional tax

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مالیات متناسب
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ