ترجمه مقاله

propensitude

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تساهل
ترجمه مقاله