ترجمه مقاله

propagated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پخش شد، قلمه زدن، پخش شدن، زیاد کردن، پخش کردن، گستردن، تکثیر کردن، رواج دادن، پروردن، انتشار دادن، منتشر کردن
ترجمه مقاله