ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

prongs

دیکشنری انگلیسی به فارسی

زنجیر، چنگک، چنگال، زبانه، تیزی چنگال، تیزی دندان، شاخه رود یانهر، شعبه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ