ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

prong

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شاخه، چنگک، چنگال، زبانه، تیزی چنگال، تیزی دندان، شاخه رود یانهر، شعبه، با چنگک صاف کردن، با چنگک سوراخ کردن، دارای چنگک یا چنگال کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ