ترجمه مقاله

projects

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پروژه ها، پروژه، طرح، نقشه، پروژه افکندن، طرح ریختن، نقشه کشیدن، طرح ریزی کردن، برجسته بودن، پیش افکندن، پرتاب کردن
ترجمه مقاله