ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

projections

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پیش بینی ها، طرح، پروژه، تصویر، تجسم، پرتاب، افکنش، پیش امدگی، پیش افکنی، نقشه کشی، نور افکنی، اگراندیسمان، سده، بر امدگی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ