ترجمه مقاله

private property

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ملک شخصی
ترجمه مقاله