ترجمه مقاله

prince

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شاهزاده، ولیعهد، سرور، سید
ترجمه مقاله