ترجمه مقاله

primordial dwarf

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کوتوله اولیه
ترجمه مقاله