ترجمه مقاله

preternaturalism

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پیشقراول گرایی
ترجمه مقاله