ترجمه مقاله

presartorial

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مقدماتی
ترجمه مقاله