ترجمه مقاله

preextinction

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پیشگیری
ترجمه مقاله