ترجمه مقاله

precultivated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پرورش داده شده
ترجمه مقاله